• 2010: Performed in Biswa Banga Sammelan, NORTH AMERICAN BENGALI CONFERENCE (NABC), New jersey, USA,  9,10 & 11 JULY.

 • 2009: Digha beach Festival.

 • 2000-2009: Banga Sangeet Mela, Rabindra Sadan, Kolkata.

 • 2000-2008: Banga Sanskriti Utsav.

 • 2008: Nikhil Bharat Banga Sahitya Sanmelan, Jharkhand.

 • 2008: “Sharad Utsav”, Science City auditorium, Kolkata.

 • 2008: Tamralipta Utsav, Tamluk.

 • 2007-2008: Rupnarayan Utsav.

 • 2006-2008: Tarakeswar Utsav.

 • 2006: “Ananda Parban” Nazrul Mancha, Kolkata.

 • 2006: Delhi Banga Sanskriti Sanmelan, Delhi.

 • 2005: Mumbai Sharadia Utsav, Mumbai.

 • 2003-2006: Haldia Utsav.

 • 2000: “Banga Mela”, Rabindra Sadan, Kolkata.